Fællesbestyrelsen for Agerbæk Skole og Starup Børneby

Fællesbestyrelsen er forældrenes mulighed for aktiv deltagelse i det spændende arbejde omkring skolen og børnebyen.

pmmYNUzg

Vores principper

Skole-hjem samarbejde

Der gennemføres 1 årlig skole-hjemsamtale . Forud for samtalen udarbejdes en elevplan for eleven. Elevplanen er udgangspunktet for drøftelsen af status og for fastlæggelse af kommende mål herunder hvad der arbejdes med i faglig fordybelse/lektiehjælp. Hvis man har brug for yderligere tid end den afsatte, må samtalen afsluttes med at aftale et nyt tidspunkt. Pædagogerne deltager i samtalerne i 0.-3. klasse dansk og matematiklæreren sidder med ved begge samtaler. Engelsklæreren deltager som udgangspunkt ved den obligatoriske samtale i efteråret i 7.-9. klasse. Eleven deltager i samtalen, og der laves aftaler om, hvad der skal arbejdes med i den kommende periode.

Underretning om undervisningen

Der gennemføres 1 årlig skole-hjemsamtale. Der kan aftales yderligere samtaler ved behov. Samtalen tager udgangspunkt i elevplanen, der danner grundlag for drøftelsen af status og for fastlæggelse af kommende mål. Elevplanen udarbejdes og anvendes i forbindelse med samtalen. Hvis man har brug for yderligere tid end den afsatte, må samtalen afsluttes med at aftale et nyt tidspunkt. Pædagogerne deltager i samtalerne i 0.-3. kl. I 8.-9. kl gives karakterblade 2 gange årligt. Karakterbladene udleveres første gang i november og anden gang i juni måned. Eleven deltager som udgangspunkt i samtalen, og der laves aftaler om, hvad der skal arbejdes med i den kommende periode.

Lejrskoler og hytteture

Lejrskoler og hytteture har både undervisningsmæssige og sociale formål. Lejrskole: En lejrskole kan forberedes og efterbehandles i undervisningstiden. Der afholdes lejrskole i 6. og 9. klasse Det er fastlagt at lejrskolen for 6. årgang går til Bornholm og lejrskole for 9. årgang går til Berlin. Der er mødepligt for eleverne. Alle udgifter til ophold, transport m.m. afholdes af skolen. Forældre kan opkræves et beløb på op til 85 kr. pr. døgn til delvis dækning af forplejning. Der kan ydes en fælles indsats fra elever og forældre for at skaffe midler til dækning af yderligere oplevelser i "fritiden" på turen. Hyttetur: Der afholdes hyttetur til Sønderborg for 5. årgang – 1 overnatning.

Arbejdets fordeling mellem lærerne

Det tilstræbes at lave en fagfordeling, der tilgodeser det faglige og pædagogiske arbejde på skolen således at eleverne får det bedst mulige udbytte af undervisningen.
I et samarbejde mellem den enkelte medarbejder og skolens ledelse fordeles arbejdet efter nedenstående retningslinier:

 • Lærerens forudsætninger.
 • Erfaring med faget.
 • Uddannelse og efteruddannelse.
 • Elevsammensætningen.
 • Særlige inklusionsopgaver.
 • Teamsamarbejde.
 • Samarbejde med andre fagprofessionelle.
 • Opgaver og samarbejde der ligger uden for opgaver i relation til undervisningen.

Udgangspunktet er at få dannet funktionsdygtige, selvstyrende teams, hvor få medarbejdere dækker hovedparten af lektionerne, under hensyntagen til, at fagene skal dækkes fagligt forsvarligt. Der vil være tilknyttet faglærere til de fleste teams – lærere, som ikke er faste teammedlemmer. Medarbejderne bør almindeligvis videreføre påbegyndt arbejde i fasen. Fagene bør placeres jævnt hen over ugen. Fremmedsprog bør ikke placeres umiddelbart efter hinanden. Gennem modulordning tilstræbes det, at fagene placeres i blokke. Klasselæreren i den kommende 1. klasse, bør være udpeget et år før skoleårets begyndelse, således at vedkommende eventuelt kan læse lektioner i børnehaveklassen. Pædagogerne og lærerne indgår i et ligeværdigt samarbejde.

Undervisningens organisering

Undervisningen skal sikre, at der gives eleverne mulighed for faglig fordybelse og oplevelse af sammenhæng, og dette sker gennem en veltilrettelagt faglig undervisning i de enkelte fag og gennem tværfaglige forløb. For at sikere en optimal undevisning/undervisningsdifferentiering for den enkelte elev, skal lærer og elev løbende evaluere målet med elevens undervisning, og efter forløbet skal man evaluere, om målet blev nået, og hvordan man tilrettelægger og gennemfører den videre undervisning. Morgensang/samlinger anvendes til at øge fællesskabet på skolen og kendskabet til den danske sangskat.

Specialundervisning og supplerende undervisning
Der er tale om specialundervising, når der gives støtte i minimum 12 ugentlige lektioner. Gældende lovgivning findes i Bekendtgørelse 380 af 28. april 2012. Gives der færre end 12 lektioner kaldes støtten supplerende undervisning. Arbejdsgangen og ansvarsfordelingen tilrettelægges i skolens specialcenter. Dette er et forum bestående af skoleledelse, PPR og repræsentanter fra specialundervisningslærerne. Disse personer er ansvarlige for den løbende styring af ressourcerne inden for skoleåret og samtidig centrum for kvalitetsudvikling på området.
Overordnede principper for tilrettelæggelse:

 • Specialundervisning/supplerende undervisning ydes og tilrettelægges efter den enkelte elevs behov.
 • Det tilstræbes, at hver enkelt elev kun har en lærer i hvert fag, man er indstillet.
 • Klasselæreren sikrer, at forældre til elever, som modtager specialundervisning løbende holdes orienteret om specialundervisningens forløb.
 • Det tilstræbes tidlig indsats.
 • Der tilbydes kurser til eleverne i 3.-9. klasse efter behov.
 • Ved fagfordelingen tages der højde for, at specialundervisningslærerne har så mange timer, at der kan skabes sammenhæng i tilrettelæggelsen.

Klassedannelse
De eksisterende 6. klasser ved de 3 skoler "brydes op" og der dannes nye klasser på tværs af tidligere tilhørsforhold. Det tilstræbes, at klasserne dannes, så de er harmoniske og "ligeværdige" med hensyn til

 • Kønsfordeling.
 • Faglig styrke.
 • Social formåen.

I marts/april bliver klasselærerne i 6. klasse ved de 3 skoler indkaldt til møde på Agerbæk Skole, hvor vi i fællesskab danner de nye klasser. Klasselærerne er forinden blevet bedt om at dele egen klasse i smågrupper, gerne efter dialog med eleverne, men først og fremmest ud fra de 3 hensyn. Elever og forældre på de 3 skoler informeres samtidigt om klassefordelingen.

Fællesbestyrelsen

Susanne Kiholm Brorsen

Forældrevalgt / Tlf. 2246 0543

Mette Ibsen Scherfig

Formand / Tlf. 5120 6503

Carsten Drangsfeldt Jensen

Forældrevalgt / Tlf. 4064 5025

Vibeke Birk Kortegaard

Næstformand / Tlf. 2619 8141

Johnny Pedersen

Forældrevalgt / Tlf. 2531 8291

Lykke Rosengreen Andersen

Forældrevalgt / Tlf. 2280 5772

Michaela Lindblad

Forældrevalgt (børnehaven) / Tlf. 2840 8797

Magnus Wenzelsen

Elevrådsrepræsentant

Simon Olesen

Elevrådsrepræsentant

Referater

Se kommende møder, seneste referater eller find tidligere referater.

Mødeplan for skoleåret 2021-2022
17. august, 21. september, 2. november, 14. december,
8. februar, 22. marts, 26. april, 14. juni

jYkpsaQg

Åbningstider

Agerbæk Skole 7.30-15.30 Starup Skole 7.30-15.15

S9n0yhxQ